امروز پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۱:۲۹
فن بوشی، فن بلبرینگی، فن ای سی، فن دی سی

فن بوشی، فن بلبرینگی، فن ای سی، فن دی سی

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات شرکت
ADDA
تایوان،
توزیع کننده محصولات شرکت هایSAN ACE
ژاپن
 EBMPAPSTآلمان
و
COMMONWEALTH
تایوان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع فن
در ابعاد و ولتاژهای مختلف اعلام میدارد:


 


فن110V
AC
 بلبرینگی (
BALL BEARING ) :


1.     فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 110 ولت
AC  شرکت
آدا تایوان.


2.    فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 110 ولت
AC  شرکت
ADDA تایوان.


3.    فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 110 ولت
AC  شرکت
ادا تایوان.


4.    فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 110 ولت
AC  شرکت
ADDA تایوان.


5.    فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 110 ولت
AC  شرکت
آدا تایوان.


 


فن
6V
DC بلبرینگی (
BALL BEARING ) :


6.    فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 6 ولت
DC  شرکت
آدا تایوان.


7.    فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 6 ولت DC  شرکت
ADDA تایوان.


8.    فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 6 ولت
DC  شرکت
آدا تایوان.


9.    فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 6 ولت
DC  شرکت
ADDA تایوان.


10.  فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 6 ولت
DC  شرکت
ادا تایوان.


 


فن110V AC
 بوشی :


11.  فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 110 ولت
AC  شرکت
آدا تایوان.


12. فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 110 ولت
AC  شرکت
ADDA تایوان.


13. فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 110 ولت
AC  شرکت
ادا تایوان.


14. فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 110 ولت
AC  شرکت
ADDA تایوان.


15. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 110 ولت
AC  شرکت
آدا تایوان.


 


فن
DC
6V بوشی :


16. فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 6 ولت
DC  شرکت
آدا تایوان.


17. فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 6 ولت
DC  شرکت
ADDA تایوان.


18. فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 6 ولت
DC  شرکت
آدا تایوان.


19. فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 6 ولت
DC  شرکت
ADDA تایوان.


20. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 6 ولت
DC  شرکت
آدا تایوان.


 


فن220V
AC
 بلبرینگی (
BALL BEARING ) :


21. فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ
220 ولت AC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.


22.فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ
220 ولت AC  شرکت
EBM PAPST آلمان.


23.   
فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ
220 ولت AC  شرکت
ای بی ام پاپ ست آلمان.


24.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ
220 ولت AC  شرکت
EBM PAPST آلمان.


25.    فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ
220 ولت AC  شرکت
ای بی ام پاپ ست آلمان.


 


فن
DC
 12Vبلبرینگی (
BALL BEARING ) :


26.فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ
12 ولت DC  شرکت
ای بی ام پاپ ست آلمان.


27.   
فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ
12 ولت DC  شرکت EBM PAPST آلمان.


28.   
فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ12 ولت
DC  شرکت
ای بی ام پاپ ست آلمان.


29.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 12 ولت
DC  شرکت
EBM PAPST آلمان.


30. فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 12 ولت
DC  شرکت
ای بی ام پاپ ست آلمان.


 


فن380V AC
 بوشی :


31. فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت
ای بی ام پاپ ست آلمان.


32.   
فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت
EBM PAPST آلمان.


33.   
فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت
ای بی ام پاپ ست آلمان.


34.   
فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت
EBM PAPST آلمان.


35.    فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت
ای بی ام پاپ ست آلمان.


 


فن
DC
24V بوشی :


36.    فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت
ای بی ام پاپ ست آلمان.


37.   
فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت
EBM PAPST آلمان.


38.   
فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت
ای بی ام پاپ ست آلمان.


39.   
فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت
EBM PAPST آلمان.


40. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت
ای بی ام پاپ ست آلمان.


 


فن380V
AC
 بلبرینگی (
BALL BEARING ) :


41. فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.


42.فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت
SUN ACE ژاپن.


43.   
فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.


44.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت
SUN ACE ژاپن.


45.    فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.


 


فن
DC
 24Vبلبرینگی (
BALL BEARING ) :


46.فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت سان ایس ژاپن.


47.   
فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت SUN ACE ژاپن.


48.   
فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت سان ایس ژاپن.


49.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت
SUN ACE ژاپن.


50. فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت سان ایس ژاپن.


 


فن380V AC
 بوشی :


51. فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.


52.   
فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت
SUN ACE ژاپن.


53.   
فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.


54.   
فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت
SUN ACE ژاپن.


55.    فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ
380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.


 


فن
DC
24V بوشی :


56.    فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت سان ایس ژاپن.


57.   
فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت
SUN ACE ژاپن.


58.   
فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت سان ایس ژاپن.


59.   
فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت
SUN ACE ژاپن.


60. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 24 ولت
DC  شرکت سان ایس ژاپن.


 


فنAC
 220V بلبرینگی ( BALL BEARING ) :


61. فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ
220 ولت AC  شرکت
کامنولت تایوان.


62.فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 220 ولت
AC  شرکت
COMMONWEALTH تایوان.


63.   
فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 220 ولت
AC  شرکت
کامنولت تایوان.


64.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 220 ولت
AC  شرکت
COMMONWEALTH تایوان.


65.    فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 220 ولت
AC  شرکت
کامنولت تایوان.


 


فن
12V
DC بلبرینگی (
BALL BEARING ) :


66.فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 12 ولت
DC  شرکت
کامنولت تایوان.


67.   
فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت COMMONWEALTH تایوان.


68.   
فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 12 ولت
DC  شرکت
کامنولت تایوان.


69.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 12 ولت
DC  شرکت
COMMONWEALTH تایوان.


70. فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 12 ولت
DC  شرکت
کامنولت تایوان.


 


فن 220V AC
 بوشی :


71. فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 220 ولت
AC  شرکت
کامنولت تایوان.


72.   
فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 220 ولت
AC  شرکت
COMMONWEALTH تایوان.


73.   
فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 220 ولت
AC  شرکت
کامنولت تایوان.


74.   
فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 220 ولت
AC  شرکت
COMMONWEALTH تایوان.


75.    فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 220 ولت
AC  شرکت
کامنولت تایوان.


 


فن
DC
12V بوشی :


76.    فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 12 ولت
DC  شرکت
کامنولت تایوان.


77.   
فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 12 ولت
DC  شرکت
COMMONWEALTH تایوان.


78.   
فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 12 ولت
DC  شرکت
کامنولت تایوان.


79.   
فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 12 ولت
DC  شرکت
COMMONWEALTH تایوان.


80. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 12 ولت
DC  شرکت
کامنولت تایوان.


 


کارشناس فنی فروش
  ( داخلی 205 )


تلفن : 99~36614690           


موبایل : 09033118834


RE205@RADELECT.COM


 


آدرس: تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک 29، راد الکتریک


 


خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.


WWW.RADELECT.COM


 


WWW.RADELECT.IR


 


 


با عضویت در کانال رسمی راد الکتریک از محصولات جدید و اخبار علمی با خبر شوید.


لینک کانال :  https://telegram.me/joinchat/BRadcDzXwfjSnloNrR8mYA


شماره تلگرام: 09033910071


 


 فن تابلویی EBM PAPST ، فن
AC
ای بی ام پاپ ست ، فن
DC
سان آیس ، فن بوشی
SAN ACE
، فن بلبرینگی ADDA ، فن ضد آب
آدا ، فن ضد انفجار
COMMONWEALTH ، فن ضد اسید
کامنولت ، فن سانتریفیوژ
EBM PAPST ، فن رادیکال  ای بی ام پاپ ست
، فن آکسیال SAN ACE ، فن
PVC
سان آیس ، فن پلاستیکی
ADDA ، فن فلزی
آدا ، فن حرارتی
COMMONWEALTH ،
فن رک بلبرینگی 7 پر EBM PAPST ، فن بوشی 5 پر
ای بی ام پاپ ست ، فن پر سرعت 220 ولت
سان آیس ، قیمت فن 220 ولت
SAN ACE ، خرید فن
ADDA ، فن 12 ولت دور بالا آدا ، فروش فن حلزونی
COMMONWEALTH
، فن دور بالا کامنولت ، فروش فن تابلویی
EBM PAPST
،
خرید انواع فن ای بی ام پاپ ست ، هواکش تابلو برق
سان آیس ، فن و فیلتر تابلوئی
SAN ACE ،  هیتر تابلوئی
ADDA ، هیتر تابلویی آدا ، فیلتر فن
COMMONWEALTH ،  قیمت فن تابلو برق کامنولت ، هواکش سانتریفیوژ
EBM PAPST ، فن سانتریفیوژ فوروارد
ای بی ام پاپ ست ، قیمت فن سانتریفیوژ
سان آیس ، قیمت هواکش سانتریفیوژ
SAN ACE ، خرید فن سانتریفیوژ
ADDA ، فن سانتریفیوژ کوچک آدا ، فن سانتریفیوژ مکنده COMMONWEALTH
 ، فن سانتریفیوژ چیست؟ ، قیمت هواکش کامنولت ، هواکش صنعتی
EBM PAPST ، هواکش بی صدا
ای بی ام پاپ ست ، فن سانتریفیوژ بکوارد
سان آیس ،
Iran Iran
رادالکتریک
فن بوشی، فن بلبرینگی، فن ای سی، فن دی سی
۸۸۰

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات شرکت ADDA تایوان، توزیع کننده محصولات شرکت هایSAN ACE ژاپن  EBMPAPSTآلمان و COMMONWEALTH تایوان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع فن در ابعاد و ولتاژهای مختلف اعلام میدارد:

 

فن110V AC  بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

1.     فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 110 ولت AC  شرکت آدا تایوان.

2.    فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 110 ولت AC  شرکت ADDA تایوان.

3.    فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 110 ولت AC  شرکت ادا تایوان.

4.    فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 110 ولت AC  شرکت ADDA تایوان.

5.    فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 110 ولت AC  شرکت آدا تایوان.

 

فن 6V DC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

6.    فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 6 ولت DC  شرکت آدا تایوان.

7.    فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 6 ولت DC  شرکت ADDA تایوان.

8.    فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 6 ولت DC  شرکت آدا تایوان.

9.    فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 6 ولت DC  شرکت ADDA تایوان.

10.  فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 6 ولت DC  شرکت ادا تایوان.

 

فن110V AC  بوشی :

11.  فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 110 ولت AC  شرکت آدا تایوان.

12. فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 110 ولت AC  شرکت ADDA تایوان.

13. فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 110 ولت AC  شرکت ادا تایوان.

14. فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 110 ولت AC  شرکت ADDA تایوان.

15. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 110 ولت AC  شرکت آدا تایوان.

 

فن DC 6V بوشی :

16. فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 6 ولت DC  شرکت آدا تایوان.

17. فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 6 ولت DC  شرکت ADDA تایوان.

18. فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 6 ولت DC  شرکت آدا تایوان.

19. فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 6 ولت DC  شرکت ADDA تایوان.

20. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 6 ولت DC  شرکت آدا تایوان.

 

فن220V AC  بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

21. فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

22.فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت EBM PAPST آلمان.

23.    فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

24.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت EBM PAPST آلمان.

25.    فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

 

فن DC  12Vبلبرینگی ( BALL BEARING ) :

26.فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

27.    فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت EBM PAPST آلمان.

28.    فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ12 ولت DC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

29.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت EBM PAPST آلمان.

30. فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

 

فن380V AC  بوشی :

31. فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

32.    فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت EBM PAPST آلمان.

33.    فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

34.    فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت EBM PAPST آلمان.

35.    فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

 

فن DC 24V بوشی :

36.    فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

37.    فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت EBM PAPST آلمان.

38.    فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

39.    فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت EBM PAPST آلمان.

40. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

 

فن380V AC  بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

41. فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.

42.فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت SUN ACE ژاپن.

43.    فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.

44.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت SUN ACE ژاپن.

45.    فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.

 

فن DC  24Vبلبرینگی ( BALL BEARING ) :

46.فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت سان ایس ژاپن.

47.    فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت SUN ACE ژاپن.

48.    فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت سان ایس ژاپن.

49.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت SUN ACE ژاپن.

50. فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت سان ایس ژاپن.

 

فن380V AC  بوشی :

51. فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.

52.    فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت SUN ACE ژاپن.

53.    فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.

54.    فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت SUN ACE ژاپن.

55.    فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 380 ولت AC  شرکت سان ایس ژاپن.

 

فن DC 24V بوشی :

56.    فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت سان ایس ژاپن.

57.    فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت SUN ACE ژاپن.

58.    فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت سان ایس ژاپن.

59.    فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت SUN ACE ژاپن.

60. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 24 ولت DC  شرکت سان ایس ژاپن.

 

فنAC  220V بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

61. فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت کامنولت تایوان.

62.فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت COMMONWEALTH تایوان.

63.    فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت کامنولت تایوان.

64.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت COMMONWEALTH تایوان.

65.    فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت کامنولت تایوان.

 

فن 12V DC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :

66.فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت کامنولت تایوان.

67.    فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت COMMONWEALTH تایوان.

68.    فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت کامنولت تایوان.

69.فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت COMMONWEALTH تایوان.

70. فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت کامنولت تایوان.

 

فن 220V AC  بوشی :

71. فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت کامنولت تایوان.

72.    فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت COMMONWEALTH تایوان.

73.    فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت کامنولت تایوان.

74.    فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت COMMONWEALTH تایوان.

75.    فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 220 ولت AC  شرکت کامنولت تایوان.

 

فن DC 12V بوشی :

76.    فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت کامنولت تایوان.

77.    فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت COMMONWEALTH تایوان.

78.    فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت کامنولت تایوان.

79.    فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت COMMONWEALTH تایوان.

80. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 12 ولت DC  شرکت کامنولت تایوان.

 

کارشناس فنی فروش   ( داخلی 205 )

تلفن : 99~36614690           

موبایل : 09033118834

RE205@RADELECT.COM

 

آدرس: تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک 29، راد الکتریک

 

خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.

WWW.RADELECT.COM

 

WWW.RADELECT.IR

 

 

با عضویت در کانال رسمی راد الکتریک از محصولات جدید و اخبار علمی با خبر شوید.

لینک کانال :  https://telegram.me/joinchat/BRadcDzXwfjSnloNrR8mYA

شماره تلگرام: 09033910071

 

 فن تابلویی EBM PAPST ، فن AC ای بی ام پاپ ست ، فن DC سان آیس ، فن بوشی SAN ACE ، فن بلبرینگی ADDA ، فن ضد آب آدا ، فن ضد انفجار COMMONWEALTH ، فن ضد اسید کامنولت ، فن سانتریفیوژ EBM PAPST ، فن رادیکال  ای بی ام پاپ ست ، فن آکسیال SAN ACE ، فن PVC سان آیس ، فن پلاستیکی ADDA ، فن فلزی آدا ، فن حرارتی COMMONWEALTH ، فن رک بلبرینگی 7 پر EBM PAPST ، فن بوشی 5 پر ای بی ام پاپ ست ، فن پر سرعت 220 ولت سان آیس ، قیمت فن 220 ولت SAN ACE ، خرید فن ADDA ، فن 12 ولت دور بالا آدا ، فروش فن حلزونی COMMONWEALTH ، فن دور بالا کامنولت ، فروش فن تابلویی EBM PAPST ، خرید انواع فن ای بی ام پاپ ست ، هواکش تابلو برق سان آیس ، فن و فیلتر تابلوئی SAN ACE ،  هیتر تابلوئی ADDA ، هیتر تابلویی آدا ، فیلتر فن COMMONWEALTH ،  قیمت فن تابلو برق کامنولت ، هواکش سانتریفیوژ EBM PAPST ، فن سانتریفیوژ فوروارد ای بی ام پاپ ست ، قیمت فن سانتریفیوژ سان آیس ، قیمت هواکش سانتریفیوژ SAN ACE ، خرید فن سانتریفیوژ ADDA ، فن سانتریفیوژ کوچک آدا ، فن سانتریفیوژ مکنده COMMONWEALTH  ، فن سانتریفیوژ چیست؟ ، قیمت هواکش کامنولت ، هواکش صنعتی EBM PAPST ، هواکش بی صدا ای بی ام پاپ ست ، فن سانتریفیوژ بکوارد سان آیس ،

موردی یافت نشد.