امروز پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۱:۴۵
رله الکترونیکی SSR ( رله الکترونیکی راد الکتریک )

رله الکترونیکی SSR ( رله الکترونیکی راد الکتریک )

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات شرکت های
CELDUC
فرانسه و
CROUZET
 فرانسه
و توزیع کننده
محصولات شرکت
CRYDOM مکزیک در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع رلههای الکترونیکی (
SSR ) و دیمر و ... اعلام میدارد.


 


محصولات شرکت CELDUC
فرانسه :


1.         
رله الکترونیکی (
اس اس آر )
تک فاز پیچ خور مدلهای
SO9
,
SO8  ,SO7
,
SC9  ,
SC8
,
SC7
( SSR  DC-AC )
سِلداک فرانسه.


2.        
رله الکترونیکی (
اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدلهای 
SP8
,
SP7
( SSR DC-AC )
سِلدوک فرانسه.


3.        رله الکترونیکی (
اس اس آر ) تک فاز مینیاتوری ( مینی ) مدل
SF (
SSR DC-AC )
CELDUC فرانسه.


4.         رله الکترونیکی (
اس اس آر ) تک فاز روبردی مدل
SKA
(
SSR  DC-AC )
سِلدوک فرانسه.


5.       
رله الکترونیکی (
اس اس آر ) دو تحریکه مدل
SOR (
SSR DC-AC )
سِلداک فرانسه.


6.        
رله الکترونیکی (
اس اس آر ) دو فاز
مدل SOB (
SSR DC-AC )
CELDUC فرانسه.


7.       
رله الکترونیکی (
اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدلهای
SGT
,
SVT (
SSR DC-AC )
سِلداک فرانسه.


8.       
رله الکترونیکی (
اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدلهای
SO9
,
SO8
 ( SSR AC-AC )
سِلدوک فرانسه.


9.        
رله الکترونیکی (
اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدلهای
SGT
,
SVT
( SSR AC-AC )
CELDUC فرانسه.


10.      
رله الکترونیکی (
اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدلهای
SOM
,
SCM (
SSR DC-DC )
سِلدوک فرانسه.


11.      
رله الکترونیکی (
اس اس آر ) تک فاز رو بردی ( شانهای ) مدل SKLD (
SSR DC-DC )
سِلداک فرانسه.


12.     
کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی ) تک فاز مدل
SU (
SSC DC-AC )
CELDUC فرانسه.


13.     کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی )
هیتسینک دار تک فاز مدل
SUL (
SSC DC-AC
) سِلداک فرانسه.


14.     
کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی )
هیتسینک دار سه فاز مدل
SIT (
SSC DC-AC )
سِلدوک فرانسه.


15.     کنترلر نسبی ( کنترلر خطی ) تک فاز مدل
SO4 (
PAP DC-AC )
CELDUC فرانسه.


16.     
کنترلر زاویه فاز ( کنترلر زاویه آتش ) تک فاز مدل
SG4 (
PAC DC-AC )
سِلدوک فرانسه.


17.     کنترلر زاویه آتش ( دیمر الکترونیکی ) تک فاز مدل
SGTA (
PAC DC-AC )
سِلداک فرانسه.


18.     اینورتر, سافت استارتر و سافت استاپ سه فاز مدل
SVTA (
PPC DC-AC
) CELDUC فرانسه.


19.     
رله چپ گرد راست گرد ( ستاره مثلث ) سه فاز مدلهای
SW
,

 SG
( ARS DC-AC )
سِلداک فرانسه.


20.     
سافت استارتر ( راه انداز نرم موتور ) سه فاز مدل
SMCW (SOFT STARTER 
  )
سِلدوک فرانسه.


21.     
فلوتر سوئیچ ( کنترل سطح ) (
Level Sensor )
CELDUC فرانسه.


22.     سنسور القائی, سنسور خازنی, سنسور مغناطیسی و سنسور نوری
سِلدوک فرانسه.


23.    هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده )
رله
اس اس آر تک فاز
سِلداک فرانسه.


24.     هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده )
رله
اس اس آر
سه فاز
CELDUC فرانسه.


25.    پایه ریلی
هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده ) تک فاز
سِلداک فرانسه.


26.     پایه ریلی
هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده ) سه فاز
سِلدوک فرانسه.


27.    خمیر سیلیکون ( خمیر سیلیکن )
CELDUC فرانسه.


28.    یکسوکننده حرارت ( برچسب حرارتی )
سِلدوک فرانسه.


 


محصولات
شرکت CROUZET
فرانسه :


29.  رله الکترونیکی (
اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدلهای
GN , GND , GNA5 (
SSR  DC-AC )
کروزت فرانسه.


30.   رله تریستوری (
اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدل
GS (
SSR DC-AC )
کوروزت فرانسه.


31.   رله ترایاکی (
اس اس آر ) تک فاز روبردی مدلهای
GA1 , GA8
(
SSR  DC-AC )
CROUZET فرانسه.


32.  رله ترانزیستوری (
اس اس آر ) دو تحریکه مدل
DUAL (
SSR DC-AC )
کوروزت فرانسه.


33.  رله حالت جامد (
اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدلهای
DIN , GA (
SSR DC-AC )
کروزت فرانسه.


34.  رله نیمه هادی (
اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدل
GNA5
(
SSR AC-AC )
CROUZET فرانسه.


35.  رله حالت جامد (
اس اس آر ) تک فاز ریل خور مدل
RHP
(
SSR AC-AC )
کروزت فرانسه.


36.  رله الکترونیکی (
اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل
GA3
(
SSR AC-AC )
کوروزت فرانسه.


37.  رله تریستوری (
اس اس آر ) تک فاز ریل خور مدلهای
SMART , I/O  (
SSR DC-DC )
CROUZET فرانسه.


38. کنتاکتور حالت جامد ( اس اس سی )
تک فاز مدل
GMS (
SSC DC-AC )
کوروزت فرانسه.


39.  کنتاکتور تریستوری ( اس اس سی )
هیتسینک دار تک فاز مدل
GNR (
SSC DC-AC
)
کروزت فرانسه.


40.   کنتاکتور نیمه هادی ( اس اس سی )
هیتسینک دار سه فاز مدل
GRD (
SSC DC-AC )
CROUZET فرانسه.


41.    رله چپ گرد راست گرد ( ستاره مثلث ) سه فاز مدل
GA
(
ARS DC-AC )
کروزت فرانسه.


42.  هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده ) رله اس اس آر تک فاز
کوروزت فرانسه.


43.  هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده ) رله اس اس آر سه فاز
CROUZET فرانسه.


44.  پایه ریلی
هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده ) تک فاز
کوروزت فرانسه.


45.  پایه ریلی
هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده ) سه فاز
کروزت فرانسه.


46.  خمیر سیلیکون و یکسوکننده حرارت
CROUZET فرانسه.


 


محصولات شرکت CRYDOM مکزیک :


47.  رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدلهایD, HD, NTD, H, HA, PCV,DC, CWD
 (
SSR  DC-AC )
کرایدوم
مکزیک.


48.  رله حالت جامد (
اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدل
EZ (
SSR DC-AC )
کرایدم
مکزیک.


49.   رله قدرت (
اس اس آر ) تک فاز روبردی مدلهای
D2W , ASO , MP , CX , MCX , PX  (
SSR  DC-AC )
CRYDOM
 مکزیک.


50.   رله صنعتی (
اس اس آر ) تک فاز تاخیری مدلهای
DSD , DLD (
SSR DC-AC )
کرایدم
مکزیک.


51.   رله آمپر بالا (
اس اس آر ) تک فاز قابل برنامه ریزی مدل
 SMR ( SSR DC-AC )
کرایدوم
مکزیک.


52.  رله نظامی (
اس اس آر ) دو فاز
مدلهای, H12D    D ( SSR DC-AC )
CRYDOM
مکزیک.


53.  رله الکترونیکی (
اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل
D53TP  (
SSR DC-AC )
کرایدوم
مکزیک.


54.  رله حالت جامد (
اس اس آر ) سه فاز به همراه نول مدل
TD  (
SSR DC-AC )
کرایدم
مکزیک.


55.  رله قدرت (
اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدل های
A12, A24, HA, NTA, CWA  (
SSR AC-AC )
CRYDOM
 مکزیک.


56.  رله صنعتی (
اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدل
 EZ
(
SSR AC-AC )
کرایدم
مکزیک.


57.  رله آمپر بالا (
اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل
A53TP  (
SSR AC-AC )
کرایدوم
مکزیک.


58.  رله نظامی (
اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدلهای CS , D1D , D4D , D5D , HD60 (
SSR DC-DC )
CRYDOM
 مکزیک.


59.  رله الکترونیکی (
اس اس آر ) تک فاز رو بردی ( شانه ای ) مدل های
 MP , CMX
(
SSR DC-DC )
کرایدوم
مکزیک.


60.      کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی ) تک فاز مدل
CMD (
SSC DC-AC )
کرایدم
مکزیک.


61.      کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی ) تک فاز مدل
CMA (
SSC AC-AC )
CRYDOM
 مکزیک.


62.     کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی )
هیتسینک دار تک فاز مدلهایCMRD
 HPF ,
 (
SSC DC-AC
) کرایدم
مکزیک.


63.    کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی )
هیتسینک دار تک فاز مدلهایCMRA 
 (
SSC AC-AC
) کرایدوم
مکزیک.


64.     کنترلر نسبی ( کنترلر خطی ) تک فاز مدل
PCV (
PAP DC-AC )
CRYDOM
مکزیک.


65.    کنترلر زاویه فاز ( کنترلر زاویه آتش ) تک فاز مدل
LPCV (
PAC DC-AC )
کرایدوم
مکزیک.


66.     کنترلر زاویه آتش ( دیمر الکترونیکی ) تک فاز مدل
RPC (
PAC DC-AC )
کرایدم
مکزیک.


67.    سافت استارتر ( راه انداز نرم موتور )تک فاز مدل
SST (SOFT STARTER
  )
CRYDOM
 مکزیک.


68.    پایه ریلی اس اس آر تک فاز روبردی مدل
MS11
کرایدم
مکزیک.


69.     ماژول دیود تریستور تک فاز مدل های
, B-2T,F18,EF
 L (
DC )
کرایدوم
مکزیک.


70.     ماژول دیود تک فاز مدلهای, M50
2T
 B48- (
DC )
CRYDOM  مکزیک.


71. هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده ) رله اس اس آر تک فاز
کرایدم
مکزیک.


72.    هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده ) رله اس اس آر
سه فاز
کرایدوم
مکزیک.


73.      پایه ریلی
هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده ) تک فاز
CRYDOM
مکزیک.


74.      پایه ریلی
هیتسینک (
هیدسینگ .
رادیات خنک کننده ) سه فاز
کرایدوم
مکزیک.


75.    خمیر سیلیکون و یکسوکننده حرارت
کرایدم
مکزیک.


 


کارشناس فنی فروش  ( داخلی 204 )


تلفن : 99~36614690 
   


همراه: 09023910071 


RE204@RADELECT.COM


 


آدرس: تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک 29، راد الکتریک


 


 خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.


WWW.RADELECT.COM


WWW.RADELECT.IR 


 


با عضویت در کانال رسمی راد الکتریک از محصولات جدید و اخبار علمی با خبر شوید.


لینک کانال :  https://telegram.me/joinchat/BRadcDzXwfjSnloNrR8mYA


شماره تلگرام: 09033910071 


 رله
CELDUC ،
رله
SSR
سلدوک
,
رله الکترونیکی
سلداک
,

رله حالت جامد
CROUZET, کنتاکتور کروزت ، کنتاکتور SSC کوروزت ، کنتاکتور الکترونیکی CRYDOM,
کنتاکتور حالت جامد کرایدم ، دیمر الکترونیکی کرایدوم
, کنترلر خطی
 FOTEK,
کنترلر زاویه آتش
فوتک ,
کنترلر زاویه فاز  GOLD,
سافت استارترگلد
،
SOFT STARTER الکو ، ستاره مثلثELCO
 ،
رله ارت لیکیجCELDUC
،
رله ارت فالت
سلدوک ، کوربالانس
سلداک ، تایمر
CROUZET ،
رید رله
REED RELAY کروزت ، پی ال سی
PLC
کوروزت ، سیماتیک SIMATIC
کرایدم ، اچ ام ای
HMI کرایدوم ،
کانتر
COUNTER
فوتک ،
ماژول I/O گلد ، نیوماتیک پنوماتیک
CRYDOM ،
سی ان سی CNC
الکو ، کنترلر دما FOTEK ،
لیمیت سوئیچ GOLD ،
میکروسوئیچ
ELCO
، رگولاتور خازنی
CELDUC ،
رله
SSR سه فاز
CELDUC ،
رله الکترونیکی
SSR
سلدوک ، انواع
رله الکترونیکی
CROUZET ، کاربرد
رله های
SSR
سلداک ، قیمت
رله
SSR
کروزت ،
رله
SSR چیست؟ ،
رله نیمه هادی
کوروزت ،
Iran Iran
Celduc فرانسه
رله الکترونیکی SSR ( رله الکترونیکی راد الکتریک )
۱,۵۲۸

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات شرکت های CELDUC فرانسه وCROUZET  فرانسه و توزیع کننده محصولات شرکت CRYDOM مکزیک در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع رلههای الکترونیکی ( SSR ) و دیمر و ... اعلام میدارد.

 

محصولات شرکت CELDUC فرانسه :

1.          رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدلهای SO9 , SO8  ,SO7 ,SC9  , SC8 , SC7 ( SSR  DC-AC ) سِلداک فرانسه.

2.         رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدلهای  SP8 , SP7 ( SSR DC-AC ) سِلدوک فرانسه.

3.        رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز مینیاتوری ( مینی ) مدل SF ( SSR DC-AC ) CELDUC فرانسه.

4.         رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز روبردی مدل SKA ( SSR  DC-AC ) سِلدوک فرانسه.

5.        رله الکترونیکی ( اس اس آر ) دو تحریکه مدل SOR ( SSR DC-AC ) سِلداک فرانسه.

6.         رله الکترونیکی ( اس اس آر ) دو فاز مدل SOB ( SSR DC-AC ) CELDUC فرانسه.

7.        رله الکترونیکی ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدلهای SGT , SVT ( SSR DC-AC ) سِلداک فرانسه.

8.        رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدلهای SO9 , SO8  ( SSR AC-AC ) سِلدوک فرانسه.

9.         رله الکترونیکی ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدلهای SGT , SVT ( SSR AC-AC ) CELDUC فرانسه.

10.       رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدلهای SOM , SCM ( SSR DC-DC ) سِلدوک فرانسه.

11.       رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز رو بردی ( شانهای ) مدل SKLD ( SSR DC-DC ) سِلداک فرانسه.

12.      کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی ) تک فاز مدل SU ( SSC DC-AC ) CELDUC فرانسه.

13.     کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی ) هیتسینک دار تک فاز مدل SUL ( SSC DC-AC ) سِلداک فرانسه.

14.      کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی ) هیتسینک دار سه فاز مدل SIT ( SSC DC-AC ) سِلدوک فرانسه.

15.     کنترلر نسبی ( کنترلر خطی ) تک فاز مدل SO4 ( PAP DC-AC ) CELDUC فرانسه.

16.      کنترلر زاویه فاز ( کنترلر زاویه آتش ) تک فاز مدل SG4 ( PAC DC-AC ) سِلدوک فرانسه.

17.     کنترلر زاویه آتش ( دیمر الکترونیکی ) تک فاز مدل SGTA ( PAC DC-AC ) سِلداک فرانسه.

18.     اینورتر, سافت استارتر و سافت استاپ سه فاز مدل SVTA ( PPC DC-AC ) CELDUC فرانسه.

19.      رله چپ گرد راست گرد ( ستاره مثلث ) سه فاز مدلهای SW ,  SG ( ARS DC-AC ) سِلداک فرانسه.

20.      سافت استارتر ( راه انداز نرم موتور ) سه فاز مدل SMCW (SOFT STARTER    ) سِلدوک فرانسه.

21.      فلوتر سوئیچ ( کنترل سطح ) ( Level Sensor ) CELDUC فرانسه.

22.     سنسور القائی, سنسور خازنی, سنسور مغناطیسی و سنسور نوری سِلدوک فرانسه.

23.    هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) رله اس اس آر تک فاز سِلداک فرانسه.

24.     هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) رله اس اس آر سه فاز CELDUC فرانسه.

25.    پایه ریلی هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) تک فاز سِلداک فرانسه.

26.     پایه ریلی هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) سه فاز سِلدوک فرانسه.

27.    خمیر سیلیکون ( خمیر سیلیکن ) CELDUC فرانسه.

28.    یکسوکننده حرارت ( برچسب حرارتی ) سِلدوک فرانسه.

 

محصولات شرکت CROUZET فرانسه :

29.  رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدلهای GN , GND , GNA5 ( SSR  DC-AC ) کروزت فرانسه.

30.   رله تریستوری ( اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدل GS ( SSR DC-AC ) کوروزت فرانسه.

31.   رله ترایاکی ( اس اس آر ) تک فاز روبردی مدلهای GA1 , GA8 ( SSR  DC-AC ) CROUZET فرانسه.

32.  رله ترانزیستوری ( اس اس آر ) دو تحریکه مدل DUAL ( SSR DC-AC ) کوروزت فرانسه.

33.  رله حالت جامد ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدلهای DIN , GA ( SSR DC-AC ) کروزت فرانسه.

34.  رله نیمه هادی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدل GNA5 ( SSR AC-AC ) CROUZET فرانسه.

35.  رله حالت جامد ( اس اس آر ) تک فاز ریل خور مدل RHP ( SSR AC-AC ) کروزت فرانسه.

36.  رله الکترونیکی ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل GA3 ( SSR AC-AC ) کوروزت فرانسه.

37.  رله تریستوری ( اس اس آر ) تک فاز ریل خور مدلهای SMART , I/O  ( SSR DC-DC ) CROUZET فرانسه.

38. کنتاکتور حالت جامد ( اس اس سی ) تک فاز مدل GMS ( SSC DC-AC ) کوروزت فرانسه.

39.  کنتاکتور تریستوری ( اس اس سی ) هیتسینک دار تک فاز مدل GNR ( SSC DC-AC ) کروزت فرانسه.

40.   کنتاکتور نیمه هادی ( اس اس سی ) هیتسینک دار سه فاز مدل GRD ( SSC DC-AC ) CROUZET فرانسه.

41.    رله چپ گرد راست گرد ( ستاره مثلث ) سه فاز مدل GA ( ARS DC-AC ) کروزت فرانسه.

42.  هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) رله اس اس آر تک فاز کوروزت فرانسه.

43.  هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) رله اس اس آر سه فاز CROUZET فرانسه.

44.  پایه ریلی هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) تک فاز کوروزت فرانسه.

45.  پایه ریلی هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) سه فاز کروزت فرانسه.

46.  خمیر سیلیکون و یکسوکننده حرارت CROUZET فرانسه.

 

محصولات شرکت CRYDOM مکزیک :

47.  رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدلهایD, HD, NTD, H, HA, PCV,DC, CWD  ( SSR  DC-AC ) کرایدوم مکزیک.

48.  رله حالت جامد ( اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدل EZ ( SSR DC-AC ) کرایدم مکزیک.

49.   رله قدرت ( اس اس آر ) تک فاز روبردی مدلهای D2W , ASO , MP , CX , MCX , PX  ( SSR  DC-AC ) CRYDOM  مکزیک.

50.   رله صنعتی ( اس اس آر ) تک فاز تاخیری مدلهای DSD , DLD ( SSR DC-AC ) کرایدم مکزیک.

51.   رله آمپر بالا ( اس اس آر ) تک فاز قابل برنامه ریزی مدل  SMR ( SSR DC-AC ) کرایدوم مکزیک.

52.  رله نظامی ( اس اس آر ) دو فاز مدلهای, H12D    D ( SSR DC-AC ) CRYDOM مکزیک.

53.  رله الکترونیکی ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل D53TP  ( SSR DC-AC ) کرایدوم مکزیک.

54.  رله حالت جامد ( اس اس آر ) سه فاز به همراه نول مدل TD  ( SSR DC-AC ) کرایدم مکزیک.

55.  رله قدرت ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدل های A12, A24, HA, NTA, CWA  ( SSR AC-AC ) CRYDOM  مکزیک.

56.  رله صنعتی ( اس اس آر ) تک فاز فیش خور مدل  EZ ( SSR AC-AC ) کرایدم مکزیک.

57.  رله آمپر بالا ( اس اس آر ) سه فاز پیچ خور مدل A53TP  ( SSR AC-AC ) کرایدوم مکزیک.

58.  رله نظامی ( اس اس آر ) تک فاز پیچ خور مدلهای CS , D1D , D4D , D5D , HD60 ( SSR DC-DC ) CRYDOM  مکزیک.

59.  رله الکترونیکی ( اس اس آر ) تک فاز رو بردی ( شانه ای ) مدل های  MP , CMX ( SSR DC-DC ) کرایدوم مکزیک.

60.      کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی ) تک فاز مدل CMD ( SSC DC-AC ) کرایدم مکزیک.

61.      کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی ) تک فاز مدل CMA ( SSC AC-AC ) CRYDOM  مکزیک.

62.     کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی ) هیتسینک دار تک فاز مدلهایCMRD  HPF ,  ( SSC DC-AC ) کرایدم مکزیک.

63.    کنتاکتور الکترونیکی ( اس اس سی ) هیتسینک دار تک فاز مدلهایCMRA   ( SSC AC-AC ) کرایدوم مکزیک.

64.     کنترلر نسبی ( کنترلر خطی ) تک فاز مدل PCV ( PAP DC-AC ) CRYDOM مکزیک.

65.    کنترلر زاویه فاز ( کنترلر زاویه آتش ) تک فاز مدل LPCV ( PAC DC-AC ) کرایدوم مکزیک.

66.     کنترلر زاویه آتش ( دیمر الکترونیکی ) تک فاز مدل RPC ( PAC DC-AC ) کرایدم مکزیک.

67.    سافت استارتر ( راه انداز نرم موتور )تک فاز مدل SST (SOFT STARTER   ) CRYDOM  مکزیک.

68.    پایه ریلی اس اس آر تک فاز روبردی مدل MS11 کرایدم مکزیک.

69.     ماژول دیود تریستور تک فاز مدل های , B-2T,F18,EF  L ( DC ) کرایدوم مکزیک.

70.     ماژول دیود تک فاز مدلهای, M50 2T  B48- ( DC ) CRYDOM  مکزیک.

71. هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) رله اس اس آر تک فاز کرایدم مکزیک.

72.    هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) رله اس اس آر سه فاز کرایدوم مکزیک.

73.      پایه ریلی هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) تک فاز CRYDOM مکزیک.

74.      پایه ریلی هیتسینک ( هیدسینگ . رادیات خنک کننده ) سه فاز کرایدوم مکزیک.

75.    خمیر سیلیکون و یکسوکننده حرارت کرایدم مکزیک.

 

کارشناس فنی فروش  ( داخلی 204 )

تلفن : 99~36614690     

همراه: 09023910071 

RE204@RADELECT.COM

 

آدرس: تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک 29، راد الکتریک

 

 خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.

WWW.RADELECT.COM

WWW.RADELECT.IR 

 

با عضویت در کانال رسمی راد الکتریک از محصولات جدید و اخبار علمی با خبر شوید.

لینک کانال :  https://telegram.me/joinchat/BRadcDzXwfjSnloNrR8mYA

شماره تلگرام: 09033910071 

 

رله CELDUC ، رله SSR سلدوک , رله الکترونیکی سلداک , رله حالت جامد CROUZET, کنتاکتور کروزت ، کنتاکتور SSC کوروزت ، کنتاکتور الکترونیکی CRYDOM, کنتاکتور حالت جامد کرایدم ، دیمر الکترونیکی کرایدوم , کنترلر خطی  FOTEK, کنترلر زاویه آتش فوتک , کنترلر زاویه فاز  GOLD, سافت استارترگلد ، SOFT STARTER الکو ، ستاره مثلثELCO  ، رله ارت لیکیجCELDUC ، رله ارت فالت سلدوک ، کوربالانس سلداک ، تایمر CROUZET ، رید رله REED RELAY کروزت ، پی ال سی PLC کوروزت ، سیماتیک SIMATIC کرایدم ، اچ ام ای HMI کرایدوم ، کانتر COUNTER فوتک ، ماژول I/O گلد ، نیوماتیک پنوماتیک CRYDOM ، سی ان سی CNC الکو ، کنترلر دما FOTEK ، لیمیت سوئیچ GOLD ، میکروسوئیچ ELCO ، رگولاتور خازنی CELDUC ، رله SSR سه فاز CELDUC ، رله الکترونیکی SSR سلدوک ، انواع رله الکترونیکی CROUZET ، کاربرد رله های SSR سلداک ، قیمت رله SSR کروزت ، رله SSR چیست؟ ، رله نیمه هادی کوروزت ،

موردی یافت نشد.